Rekisteriseloste – Registerbeskrivning

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely – Dataskydd och behandling av personuppgifter

på svenska längre ned

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus ja lailliset perusteet

Loviisan Taiteen Tukiyhdistys ry on yhdistyslain mukaisesti velvollinen ylläpitämään jäsenrekisteriä, sisältäen jäsenten koko nimet ja kotipaikkakunnat. Yhdistys kerää myös osoitetietoja jäseniltään (sähköposti- ja/tai kotiosoitteet). Yhdistys kerää tiedot jäsenhakulomakkeella, jonka kyseinen henkilö itse täyttää. Osoitetietoja tarvitaan voidaksemme lähettää jäsenkirjeitä, näyttelynavajaiskutsuja, tietoa näyttelyistä ja muusta yhdistyksen järjestämästä ohjelmasta, kutsuja muiden järjestöjen tai yhdistysten näyttelyihin ja tapahtumiin jotka voisivat kiinnostaa yhdistyksen jäseniä, sekä jäsenmaksujen laskutusta varten.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallitus, projektisihteeri, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä. Ulkopuoliset eivät pääse käsiksi tietoihin eikä yhdistys myöskään luovuta niitä kolmansille osapuolille, esim. markkinointitarkoituksiin. Tietoja säilytetään yhdistyksen Google Drive -tilillä, joka on suojattu salasanalla.

Säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa ja poistetaan sen päätyttyä.

Oikeudet

Jäsenrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä pyytää niihin oikaisua. Niin kauan kuin jäsenyys on voimassa, ei ole mahdollista vaatia tietojen poistamista eikä rajoittaa tai kieltää niiden käyttöä. Oikeutta tietojen siirtämiseen ei EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 20.1.a ja 20.1.b mukaan ole mahdollista käyttää.

Valitusoikeus

Jäsenrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle.

Velvollisuus tietojen antamiseen

Yhdistyslaki edellyttää että yhdistys ylläpitää luetteloa kaikista jäsenistään. Jättämättä tietojaan ei ole mahdollista olla yhdistyksen jäsen.

på svenska:

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Stödföreningen för Lovisa konst r.f. är enligt föreningslagen skyldig att upprätthålla ett medlemsregister med medlemmarnas fullständiga namn och hemort. Föreningen samlar också in adressuppgifter av medlemmarna (e-postadress och/eller postadress). Föreningen samlar in uppgifterna i medlemsansökan som personen i fråga själv fyller i. Adressuppgifterna behövs för utskick av medlemsbrev, inbjudningar till utställningsvernissager, utställningar och andra program som föreningen ordnar, fakturering av medlemsavgift, inbjudningar till utställningar och program som andra organisationer eller föreningar ordnar och som kan intressera föreningens medlemmar.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, projektsekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna är inte tillgängliga för utomstående och föreningen lämnar inte heller ut registret till tredje part för t.ex. marknadsföring. Uppgifterna lagras på föreningens Google Drive-konto, som är försett med lösenord.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av EU:s allmän dataskyddförordningens artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.